فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم)

فیزیک پایه قسمت دوم (سال سوم)

مهندس سید مجتبی سادات، مهندس محمد رضا معدنی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل ترمودینامیک - الکتریسیته ساکن - الکتریسیته جاری - مغناطیس - القای الکترومغناطیس و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴ می باشد.

کد محصول:AFBA-7611

۲,۷۰۰,۰۰۰ ﷼ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۱
تعداد حلقه:  ۱۵
مدت زمان:‌  ۲۰ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۵
حلقه ۱) ترمودینامیک : گاز کامل + نمودار ها + معادله حالت + مثال و تمرین + تست + چرخه ها + ماشین گرمایی + یخچال + چرخه کارنو + حل تست
حلقه ۲) ادامه تست ها + حل و تحلیل تست های کنکور سال های اخیر
حلقه ۳) مفاهیم پایه + باردار کردن اجسام + روش های باردار کردن + الکتروسکوپ + تست + قانون کولن + برهم کنش دوبار نقطه ای + تعادل بارهای نقطه ای + حل دسته بندی های مختلف از برهم کنش چند بار و تیپ های گوناگون سوال
حلقه ۴) ادامه و اتمام مسائل قانون کولن + میدان الکتریکی + خطوط میدان الکتریکی + حل دسته بندی ها و تیپ های گوناگون سوال میدان و خطوط میدان
حلقه ۵) ادامه تست های میدان + پتانسیل الکتریکی + تغیی انرژی پتانسیل الکتریکی + جا به جایی بار و تغییر پتانسیل الکتریکی + چگالی سطحی بار + ولتاژ
حلقه ۶) خازن : پر شدن خازن + ظرفیت خازن + ساختار خازن + فروشکست + میدان الکتریکی خازن + حل تست ها و نمونه تیپ مسائل خازن + به هم بستن خازن ها
حلقه ۷) به هم بستن موازی + اتصال کوتاه + نقاط هم پتاسنیل + قراردادن دی الکتریک و رسانایی صفحات خازن + تغییر در مدار با کلید + تست
حلقه ۸) تست + نکات خازن + محاسبه ی پتانسیل یک نقطه از مدار + اختلاف پتانسیل دو نقطه از مدار + اتصال دو به دوی صفحات دو خازن + تست کلی خازن ها + الکتریسیته جاری
حلقه ۹) مدار الکتریکی + مقاومت الکتریکی + نمودارهای جریان + عوامل موثر در مقاومت + رئوستا + انرژی توان مصرفی مقاومت الکتریکی + مولد + تست و مثال
حلقه ۱۰) اختلاف پتانسیل دو سر باتری (شارژ و دشارژ) + مدارهای تک حلقه + به هم بستن مقاومت ها + مقاومت های سری + نور و لامپ و تغییرات آن در مدار + تست
حلقه ۱۱) ادامه تست های مدار + مسائل توان در یک مدار + آمپرسنج + ولت سنج + مسائل ترکیبی خازن و مقاومت
حلقه ۱۲) حل تست های ترکیبی + مدارهای چند حلقه ای + تست
حلقه ۱۳) ادامه تست مدارهای چند حلقه + تست سرعتی فصل الکتریسیته جاری + مغناطیس : میدان مغناطیسی آهنربا + آهنربا + مواد مغناطیسی + نیروی وارد بر بار متحرک + نیروی وارد بر سیم حامل جریان + قائده ی دست راست + میدان ناشی از سیم حامل جریان + پیچه + میدان ناشی از پیچه
حلقه ۱۴) میدان حاصل از سیملوله + القای الکترومغناطیس : شار مغناطیسی + قوانین القای الکترومغناطیسی + دلایل تغییر شار + تغییر میدان مغناطیسی + پدیده خودالقایی + القاگر + جریان متناوب
حلقه ۱۵) حل و تحلیل تست های مغناطیس و القا کنکور سالهای اخیر