فیزیک پیش دانشگاهی ۱

فیزیک پیش دانشگاهی ۱

مهندس سید مجتبی سادات، مهندس محمد رضا معدنی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل مبحث برداد ۲ حلقه - مبحث حرکت شناسی ۹ حلقه - مبحث دینامیک ۹ حلقه - مبحث نوسان ۵ حلقه و حل تست های ۵ سال اخیر کنکور + تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴ می باشد.

کد محصول:AFBA-7612

۲,۰۷۰,۰۰۰ ﷼ ۲,۹۵۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۲۷
مدت زمان:‌  ۳۶ ساعت
دسته بندی:‌  آموزش جامع، فصل به فصل
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴
جلد ۱ - بردار ۱) کمیت های فیزیکی و تبدیل واحد ها + دقت اندازه گیری + کمیت های نرده ای و برداری + بردارهای یکسان و همجهت + جمع برداری + تفاضل بردار ها + حالت های خاص + نکات ریز بردارها
جلد ۱ - بردار ۲) ضرب عدد در بردار + تجزیه بردار ها + تست و مثال
جلد ۱ - دینامیک ۱) مفاهیم اولیه + نیرو و قوانین نیوتون + برآیند نیروها + روش حل مسئله های دینامیک + تمرین
جلد ۱ - دینامیک ۲) تغییر شار و قانون لنز + توضیح اولیه نیروی وزن + نیروی سطح تکیه گاه + اصطکاک + سطح شیب دار
جلد ۱ - دینامیک ۳) اجسام متصل به هم + آسانسور + نیروی اصطکاک ایستایی + نیروی اصطکاک لغزشی + سطح شیبدار
جلد ۱ - دینامیک ۴) ادامه نکات سطح شیب دار + نیروی کشش نخ + ماشین آتود + مسائل ترکیبی قرقره ها + اجسام روی هم + تست
جلد ۱ - دینامیک ۵) نیروی فنر + فنر های سری یا متوالی متصل به هم + تکانه + حرکت دایره ای + سرعت زاویه ای متوسط و لحظه ای + حرکت دایره ای یکنواخت + معادله مکان - زمان + دوره + بسامد + سرعت خطی و زاویه ای + شتاب جانب مرکز + دینامیک حرکت دایره ای + مثال + حرکت اتوموبیل در پیچ جاده افقی و عرضی
جلد ۱ - دینامیک ۶) حرکت ماهواره + چرخش زمین حول محور خود + حرکت درون استوانه + حرکت آونگ مخروطی + حرکت دایره ای در صفحه قائم (غیر یکنواخت) + تست کلی دینامیک
جلد ۱ - حل تست ۱) حل تست های مبحث دینامیک
جلد ۱ - حل تست ۲) حل تست های مبحث دینامیک
جلد ۱ - حل تست ۳) حل تست های مبحث دینامیک
جلد ۱ - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج
جلد ۱ - تحلیل کنکور) تحلیل تست های کنکور سال ۹۳ داخل و خارج
جلد ۲ - سینماتیک ۱) بردار مکان + بردار جابه جایی + تفاوت مسافت با جا به جایی + معادله مکان - زمان + معادله مسیر حرکت + سرعت متوسط + تست و مثال
جلد ۲ - سینماتیک ۲) سرعت متوسط متحرک در بازه های زمانی متفاوت + سرعت لحظه ای + تعیین لحظه ای تغییر جهت حرکت متحرک + محاسبه مسافت پیموده شده از روی معادله مکان - زمان + شتاب متوسط + شتاب لحظه ای
جلد ۲ - سینماتیک ۳) نمودار مکان - زمان + تعیین جهت حرکت در نمودار مکان - زمان + محاسبه جا به جایی و مسافت از نمودار مکان - زمان + معادله و نمودار سرعت - زمان + تعیین علامت شتاب از روی نمودار مکان - زمان و سرعت - زمان + نکات مربوط به نمودارها و بردار ها
جلد ۲ - سینماتیک ۴) بررسی نوع حرکت (تند شونده - کند شونده) روی خط راست + تعیین نوع حرکت از روی معادله های + تعیین تند شونده و کند شونده بودن حرکت از روی نمودار مکان-زمان و سرعت-زمان و شتاب-زمان + حرکت یکنواخت روی خط راست + حرکت با شتاب ثابت روی خط راست + حل تست
جلد ۲ - سینماتیک ۵) بررسی معادله و نمودار مکان-زمان کلی + تست + جا به جایی در ثانیه nام + تست نمودارها
جلد ۲ - سینماتیک ۶) تکنیک های برتر برای به دست آوردن کند یا تند شونده بودن حرکت + بررسی دو متحرک + حل تست و طبقه بندی مسائل + حرکت در راستای قائم (سقوط آزاد) + قوانین و مفاهیم اولیه
جلد ۲ - سینماتیک ۷) مثال های اولیه + زمان و ارتفاع اوج + مسائل دوبار گذشتن گلوله از یک نقطه + تست و مسئله
جلد ۲ - سینماتیک ۸) ادامه تست های سقوط آزاد + حرکت پرتابی (مخصوص رشته ریاضی) + تست
جلد ۲ - سینماتیک ۹) ادامه حرکت پرتابی ( مخصوص رشته ریاضی)
جلد ۲ - نوسان ۱) تعاریف اولیه + بعد نوسانگر + دامنه + دایره مرجع + بعد و فاز + تغییر فاز و زمان + معادله مکان - زمان + نمودار مکان - زمان + سرعت - زمان + شتاب - زمان + حل مثال و تست متعدد
جلد ۲ - نوسان ۲) روش های تحلیل نمودار های بعد ، سرعت و شتاب - زمان + دو نوسانگر هم فاز + حل تست و مسئله + حداقل و حداکثر مسافت + مسافت طی شده در T ثانیه + نیروی مرکز گرا
جلد ۲ - نوسان ۳) تست جمع بندی + انرژی نوسانگر + نمودارهای انرژی + انرژی- مکان ، زمان + حل تست
جلد ۲ - نوسان ۴) تست های انرژی نوسانگر + دستگاه وزنه و فنر + به هم بستن فنر ها + آونگ ساده + اختلاف تعدا نوسان دو نوسانگر + تشدید + حل تست
جلد ۲ - نوسان ۵) تحلیل تست های کنکور سال های اخیر