عربی  کنکور

عربی کنکور

استاد ایاد فیلی

مباحث تدریس شده در این مجموعه شامل ترجمه و تعریب - مبحث اسم - معرفه و نکره - جامد و مشتق - معتل و قواعد آن - مبحث فعل - انواع اعراب - مرفوعات - منصوبات - توابع و مجرورات - + ۲ حلقه تحلیل مو به موی سوالات مبحثی عربی ، تحلیل تست های کنکور ۹۴ و همچنین تست های حل شده شامل : تست های ۵ سال اخیر کنکور + تست های تالیفی استاد +  تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴ می باشد .

کد محصول:AFBA-3483

۲,۰۲۰,۰۰۰ ﷼ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ﷼

موجود

تعداد جلد:  ۲
تعداد حلقه:  ۱۶
مدت زمان:‌  ۲۲ ساعت
دسته بندی:‌  جمع بندی، مبحثی
کیفیت:‌  FULL HD
ویژه کنکور سال ۱۳۹۵
قابل استفاده برای  داوطلبان کنکور، سوم دبیرستان، دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی
تست های حل شده:‌  تست های ۵ سال اخیر کنکور، تحلیل ویژه سوالات کنکور ۹۴، تست های تالیفی استاد
حلقه ۱) توضیحاتی کوتاه در باره کلیات عربی + بودجه بندی مطلاب + مبحث ترجمه و تعریب
حلقه ۲) مبحث اسم : (جنس ، تعداد ، معرفه و نکره)
حلقه ۳) مبحث اسم : (ادامه معرفه و نکره ، منصرف و غیر منصرف ، جامد و مشتق)
حلقه ۴) مبحث فعل : ( فعل از نظر زمان و اعراب ، باز آموزی مبحث ترجمه و روش های حل تست های ترجمه با تکنیک های مبحث فعل ، مجرد و مؤید )
حلقه ۵) مبحث فعل : ( معتل و صحیح و اعراب آن )
حلقه ۶) مبحث فعل : ( لازم و متعدی ، معلوم - مجهول ) + کلیه نکات مبحث حروف
حلقه۷) مبحث انواع اعراب : معرب و مبنی ، انواع اعراب
حلقه ۸) مرفوعات : ( فاعل - نادب فاعل - مبتدا و خبر )
حلقه ۹) ادامه مرفوعات : ( نواسخ ، قواعد شکل «حرکت گذاری» )
حلقه ۱۰) منصوبات : مفعول به ، مفعول مطلق ، مفعول فیه + حال
حلقه ۱۱) ادامه منصوبات : تمیز ، مستثنا و منادا
حلقه ۱۲) توابع و مجرورات : مضاف الیه - صفت + مبحث اعداد
حلقه ۱۳) حل تست : آزمون اسم ، آزمون فعل ، آزمون صرف
حلقه ۱۴) حل تست : آزمون مرفوعات ، آزمون منصوبات
حلقه ۱۵) تحلیل سوالات کنکور سراسری سال ۹۴ - تجربی و ریاضی
حلقه ۱۶) تحلیل سوالات کنکور سراسری سال ۹۴ - هنر و زبان